De huurdersvereniging.
Om ons doel te bereiken hebben wij onder meer zogeheten Samenwerkingsovereenkomsten met verhuurders gesloten. Dit is gebeurd met RWS partner in wonen te Goes en de Stichting Maatschappelijke Belangen te Goes (SMB). In een samenwerkingsovereenkomst zijn onder andere de wederzijdse rechten en plichten opgenomen en de manier, waarop het overleg tussen verhuurder en huurdersvereniging wordt gevoerd. Dit overleg vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor ieders doelstellingen en verantwoordelijkheden.

Het bestuur.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer S. de Fouw, Goes
Penningmeester: mevrouw D. Viergever, Colijnsplaat 
Secr: mevrouw H. Asscheman, Goes

lid: mevrouw M. Cramer, Goes
lid: mevrouw R. Hoen, Goes
lid: de heer D. van Leerdam, Goes
Aspirant lid: mevrouw C. Sinke, Goes

Bewoners- en complexcommissies.
De huurdersvereniging "De Bevelanden" heeft bewoners- en complexcommissies. De huurdersvereniging zal trachten het aantal van deze commissies verder uit te breiden en deze commissies met raad en daad bij te staan.

Vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen van RWS partner in wonen.
Twee leden van de Raad van Commissarissen van RWS partner in wonen worden uit een bindende voordracht van de Huurdersverenging "De Bevelanden" benoemd.

Lid worden
SAMEN STA JE STERKER
En dit is noodzakelijk, zeker in deze tijd.

- de huurtoelage wordt wederom gekort
- de “scheefwoner” wordt aangepakt
- de huurder is weer de melkkoe
- de hypotheekrenteaftrek blijft de heilige koe

Word lid van de Huurdersvereniging “De Bevelanden”. Al meer dan 965 huurders zijn u voorgegaan. Heeft u hulp nodig, dan kunt u bij ons terecht.

Aanmeldingsformulier

De Huurdersvereniging “De Bevelanden” is lid van de Woonbond.
Door u als lid bij ons aan te melden, maakt u ons sterker. Maar dit geldt ook voor de Nederlandse Woonbond, die landelijk de belangen van de huurder behartigt. Als lid ontvangt u driemaal per jaar onze Nieuwsbrief met informatie, die voor de huurder van belang is. In het voorjaar kunt u ook de Huurwijzer van de Nederlandse Woonbond tegemoet zien.Dit blad brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van huren en wonen en verschaft u alle informatie over de jaarlijkse huurverhoging.

De contributie is voor het jaar 2019 vastgesteld op 6,85 euro per jaar.

U kunt zich telefonisch aanmelden als lid. Via E-mail is dit ook mogelijk.

E-mail: hvdebevelanden@hvdb.info

Algemene Verordening Gegevensbescherming